36101383 - 026

بطرى پاشش مواد ديتيلينگ ١٠٠٠ ميلي ليترى

بطرى پاشش مواد ديتيلينگ ١٠٠٠ ميلي ليترى

بطرى پاشش مواد مخصوص ديتيلينگ مفرا با حجم ١٠٠٠ ميلي ليتر با شاخص نسبت تركيب با بدنه آبی رنگ

بطرى مخصوص پاشش مواد ديتيلينگ خودرو از كمپانى مفرا ايتاليا با حجم ١٠٠٠ ميلي ليتر با شاخص نسبت تركيب يک به يک تا يک به بيست مواد با آب بهمراه اسپرى پاشش قابل تنظيم ميزان خروجى مواد ژاپنى مناسب براى كارهاى حرفه اى ميباشد.

براى نظافت نقاط مختلف خودرو در صنعت ديتيلينگ، مواد بسيارى با خصوصيات و نسبت تركيب متفاوتى وجود دارد. لذا براى پاشش مواد روى سطوح داخلى، بدنه و موتور خودرو و همچنين رعايت نسبت تركيب مواد با آب از اين محصول استفاده مى شود. بطرى پاشش مواد در ديتيلينگ شامل درجه تركيب مواد شوينده با آب مى باشد كه براى ديتيلينگ كار را راحت مى سازد. تريگر پاشنده اين محصول قابليت تنظيم ميزان مواد خروجى و نوع پاشش را دارد.