36101383 - 026

ترکمتر شاخصی پیچگوشتی

ترکمتر شاخصی پیچگوشتی

ترکمتر شاخصی یا ترکمتر پیچگوشتی بتا ایتالیا

ترکمتر پیچگوشتی ساخت کمپانی بتا ایتالیا می باشد. رنج اندازه گیری این ترکمتر شاخصی شش گوش 0÷50 cNm و 0÷70 ozf.in می باشد.