36101383 - 026

جارو صنعتی دستی سوییپر 800

جارو صنعتی دستی سوییپر 800

جارو صنعتی بدون سرنشین باطری / بنزینی مدل B / P 800 برای مصارف صنعتی و مداوم با دو حالت نیروی محرکه باطری مناسب محیطهای داخلی و موتور قوی بنزینی برای محیطهای خارجی طراحی شده است.

شامل دو مخزن جداگانه جمع آوری زباله برای حمل و تخلیه آسانتر توسط کاربر و سیستم فیلتراسیون مناسب برای محیطهای صنعتی می باشد.