36101383 - 026

جعبه بكس 1/2 و 1/4 اينچ 98 پارچه

جعبه بكس 1/2 و 1/4 اينچ 98 پارچه

جعبه بكس سايز 1/2 و 1/4 اينچ شامل 98 پارچه ابزار

جعبه بکس سایز 1/2 اینچ و 1/4 اينچ از کمپانی Beta ایتالیا می باشد. اين جعبه بکس، شامل 98 پارچه بکس شش پره و اقلام مورد نیاز تعميرات می باشد. بکس های موجود در اين جعبه بكس، در دو نوع كوتاه و بلند بوده و براي سايز 1/2 اينچ ست 17 پارچه بكس هاي كوتاه از سایز 10 الی 22 میلیمتر، 24 میلیمتر، 27 میلیمتر، 30 ميليمتر و سايز 32 میلیمتر موجود است.

همچنين بكسهاي بلند 1/2 اينچ اين جعبه ابزار 7 پارچه بوده و در سايزهاي 14 الي 17 ميليمتر، 19 ميليمتر، 21 ميليمتر و سايز 22 ميليمتر می باشد.  براي سايز 1/4 اينچ ست 13 پارچه بكس هاي كوتاه در سايزهاي 4 ميليمتر، 4.5 ميليمتر، 5 ميليمتر، 5.5 ميليمتر، 6 ميليمتر و از سايز 6 الي 14 ميليمتر موجود است.

همچنين ست 7 پارچه بكس بلند 1/4 اينچ، در سايزهاي 6 الي 13 ميليمتر در اين جعبه بكس موجود است.  آچار بكس جغجغه، لغلغه، كشويي، كمكي و تبديل هم براي سايز 1/2 و هم براي سايز 1/4 نيز در اين ست بكس موجود است. دسته پيچگوشتي به همراه سَريهاي پيچگوشتي دوسو، چهارسو، آلن چهار گوش و آلن ستاره اي  در سايزهاي مختلف و ست 4 پارچه آلن شش گوش سايز ريز از ديگر ابزار موجود در اين جعبه بكس مي باشد.

کد محصول: 009031098