36101383 - 026

خوشبو کننده آویز رایحه Green Apple

خوشبو کننده آویز رایحه Green Apple

خوشبوکننده آویز خودرو با رایحه Green Apple

خوشبو کننده آویز خودرو با برند Quick Clean با حجم 10 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Color Mix Green Apple ارایه می شود. این خوشبوکننده از طریق چوب مخصوص به طور یکنواخت در فضای خودرو پخش می شود.