36101383 - 026

خوشبو کننده آویز رایحه New Car

خوشبو کننده آویز رایحه New Car

خوشبو کننده آویز خودرو با رایحه New Car

خوشبوکننده آویز خودرو با برند Quick Clean با حجم 10 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Color Mix New Car ارایه می شود. این خوشبو کننده از طریق چوب مخصوص به طور یکنواخت در فضای خودرو پخش می شود.