36101383 - 026

خوشبو کننده آویز رایحه Ocean

خوشبو کننده آویز رایحه Ocean

خوشبو کننده آویز خودرو با رایحه Ocean

خوشبو کننده آویز خودرو با برند Quick Clean با حجم 10 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Color Mix Ocean ارایه می شود. این خوشبوکننده از طریق چوب مخصوص به طور یکنواخت در فضای خودرو پخش می شود.