36101383 - 026

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه New Car

خوشبو کننده آویز فانوسی رایحه New Car

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با رایحه New Car

خوشبو کننده آویز فانوسی خودرو با برند Quick Clean با حجم 7 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Wood New Car ارایه می شود که اصطلاحا رایحه خودرو نو نام گرفته است. تنظیم مقدار مایع آغشته کننده چوب، امکان تنظیم میزان رایحه در خودرو را میسر می نماید.