36101383 - 026

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Artic Ice

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر Artic Ice

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر رایحه Artic Ice

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر از کمپانی MAFRA می باشد. این خوشبو کننده مفرا مخصوص نصب روی دریچه کولر بوده که با نام تجاری PIXY Artice Ice و وزن ژله 7 گرم در بازار ارایه می شود. رایحه این خوشبوکننده یخ قطبی بوده و عاری از هرگونه مواد مضر و سردردآور می باشد.