36101383 - 026

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر NEW Car

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر NEW Car

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر رایحه NEW Car

خوشبو کننده ژله ای دریچه کولر از کمپانی MAFRA می باشد. این خوشبو کننده مفرا مخصوص نصب روی دریچه کولر بوده که با نام تجاری PIXY NEW CAR و وزن ژله 7 گرم در بازار ارایه می شود. رایحه این خوشبوکننده خودرو جدید بوده و عاری از هرگونه مواد مضر و سردردآور می باشد.