36101383 - 026

دسته ترکمتر 4 تا 20 نیوتن متر

دسته ترکمتر 4 تا 20 نیوتن متر

دسته ترکمتر 4 تا 20 نیوتن متر

این دسته ترکمتر با دقت 4%(+/-) ساخت کمپانی بتا ایتالیا می باشد. با توجه به عکس دوم مقادیر L=208 میلیمتر و Φ=16 میلیمتر می باش