36101383 - 026

دسته قلاویز جغجغه ای بلند

دسته قلاویز جغجغه ای بلند

دسته قلاویز جغجغه ای بلند

آچار جغجغه قلاویز ساخت کمپانی بتا ایتالیا می باشد. با توجه به عکس محصول مقادیر =4,6÷8 M5÷M12 , L=295mm و وزن این دسته قلاویز جغجغه ای 431 گرم می باشد.

دسته بندی ها ,