36101383 - 026

دستگاه پولیش اوربیتال سایز 12 مدل DA 12 Plus

دستگاه پولیش اوربیتال سایز 12 مدل DA 12 Plus

دستگاه پولیش اوربیتال سایز 12 (بکینگ پد سایز ) مدل DA 12 Plus

دستگاه پولیش اوربیتال سایز 12 کوییک کلین دستگاه پولیشر مناسب برای پولیش بدنه خودرو و احیای رنگ در صنعت دیتیلینگ خودرو می باشد.