36101383 - 026

میكرومتر خارج سنج 0 تا 25 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج 0 تا 25 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج سایز 0 تا 25 میلیمتر محصول كمپانی بتا ایتالیا می باشد كه قابلیت خواندن تا 0.01 میلیمتر را دارد. وزن این میكرومتر بیرون سنج Beta ایتالیا 300 گرم بوده و با توجه به شكل دوم اطلاعات ابعادی آن بدین شرح است: A=0÷25 mm ، B= 30 mm ، G=.01mm ، L=130mm