36101383 - 026

میكرومتر خارج سنج 25 تا 50 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج 25 تا 50 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج سایز 25 تا 50 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج سایز 25 تا 50 میلیمتر محصول كمپانی بتا ایتالیا می باشد كه قابلیت خواندن تا 0.01 میلیمتر را دارد. وزن این میكرومتر بیرون سنج Beta ایتالیا 315 گرم بوده و با توجه به شكل دوم اطلاعات ابعادی آن بدین شرح است: A=25÷50 mm ، B= 35 mm ، G=.01mm ، L=165m