36101383 - 026

میكرومتر خارج سنج 50 تا 75 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج 50 تا 75 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج 50 تا 75 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج سایز 50 تا 75 میلیمتر محصول كمپانی بتا ایتالیا می باشد كه قابلیت خواندن تا 0.01 میلیمتر را دارد. وزن این میكرومتر بیرون سنج Beta ایتالیا 370 گرم بوده و با توجه به شكل دوم اطلاعات ابعادی آن بدین شرح است: A=50÷75 mm ، B= 46 mm ، G=.01mm ، L=190mm