36101383 - 026

میكرومتر خارج سنج 75 تا 100 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج 75 تا 100 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج 75 تا 100 میلیمتر

میكرومتر خارج سنج سایز 75 تا 100 میلیمتر محصول كمپانی بتا ایتالیا می باشد كه قابلیت خواندن تا 0.01 میلیمتر را دارد. وزن این میكرومتر بیرون سنج Beta ایتالیا 485 گرم بوده و با توجه به شكل دوم اطلاعات ابعادی آن بدین شرح است: A=75÷100 mm ، B= 58 mm ، G=.01mm ، L=220m کد: 016580075